Mechanizovaná čata ozbrojených síl SR, ozbrojených síl sveta a jej budúcnosť I.

Autor: Vladimír Bednár | 20.8.2014 o 22:07 | (upravené 6.2.2015 o 16:25) Karma článku: 5,72 | Prečítané:  2502x

Mechanizovane čaty, ktoré sú vytvorene z mechanizovaných družstiev, predstavujú hlavný stavebný prvok piatich mechanizovaných práporov, okolo ktorých sú postavené aktívne Ozbrojené sily SR (OS SR). Čaty predstavujú tak zásadný a fundamentálny organizačný prvok ozbrojených síl a to nielen OS SR. Z tohto dôvodu je v zahraničí koncept a organizácia mechanizovanej čaty podrobovaný neustálemu skúmaniu a prehodnocovaniu. Napríklad US army prehodnocovala od druhej svetovej vojny organizáciu mechanizovaného družstva 8krát (Infantry Conference (1946), Korean war report (1953), ASIRS Report (1956), OCRSP (1959) ROAD (1961), IRUS Study (1969), DIV 86 (1980), AoE (1983)) a to počítame len zásadne analýzy. Ďalšie štúdie a analýzy zrealizovala USMC (The Marines retain,...) alebo inštitúcie ako RAND corporation (Understanding Why a Ground Combat Vehicle That Carries Nine Dismounts Is Important to the Army...). V Európe si tu istú otázku kládli opakovane anglická Royal army, alebo Rusi. Z ďalších európskych krajín podobne analýzy vypracovali v Nemecku, Rakúsku, Španielsku alebo Švédsku. Na východ od nás podobnú analýzu ako reakciu na sovietsku vojnu v Afganistane pripravili 80 rokoch v Sovietskom zväze. Mimo Európy by sme mohli pripomenúť podobnú štúdiu z Južnej Kórei, Kanade alebo Austrálii. Tento zoznam predstavuje skoro 20 analýz a to som vymenoval len tie, s ktorými som sa mal možnosť oboznámiť. Je možné predpokladať, že ani ostatné krajiny  počnúc Čínou a končiac povedzme Izraelom, sa tejto téme nevyhýbali. Práve naopak väčšina týchto analýz vznikala v čase, keď sa pripravovala generačná výmena výzbroje mechanizovanej pechoty príslušnej krajiny. Vzhľadom na skutočnosť, že sa Slovensko pripravuje modernizáciu mechanizovaných jednotiek, bolo by možné predpokladať, že tak ako ostatné krajiny aj Slovensko vypracuje podobnú analýzu a tá sa stane fundamentálnym dokumentom v príprave akvizície novej výzbroje. Avšak na Slovensku sa tak nestalo.

 

Mechanizovaná čata

Mechanizovaná čata je zložená zvyčajne v závislosti od národných zvyklostí z troch mechanizovaných družstiev doplnených v niektorých prípadoch o družstvo podporných zbraní. Pričom bojové vozidlo pechoty (BVP) je buď organickou súčasťou mechanizovaného družstva, alebo v prípade ak zosadnuté mechanizované družstva je potrebné rozložiť na viacero vozidiel, disponuje čata väčším počtom BVP ako je počet družstiev. Bojové vozidlo pechoty ako prepravný prostriedok mechanizovaných družstiev slúži na prepravu pechoty a jej palebnú podporu. Mechanizované jednotky sa tak stali spolu s tankovými hlavnými bojovými jednotkami moderných manévrujúcich pozemných síl. Napriek tomuto faktu existujú doktríny, ktoré odmietajú koncept mechanizovaných jednotiek postavených na BVP. Dôvodom prečo tieto školy odmietajú BVP ako také, je kompromis medzi ochranou a palebnou silou, ktorého nositeľom sú práve BVP a sústreďujú sa na ochranu. Najviac prezentovaným nositeľom tejto školy je Izrael avšak aj tu je možné sledovať trend rastu kalibru výzbroje nad hranicu 20 mm a tým aj presun vysoko chránených OT do kategórie BVP.

 

 

Britská mechanizovaná čata

Povesť British army je historicky spojená s siahodlhou históriou mimoriadnej kvality jej peších jednotiek. Zároveň je však vysoká kvalita peších jednotiek spojená značnou mierou konzervativizmu. Tradičný britský konzervativizmus sa odráža aj v organizácii, výzbroji a taktike. Mechanizovaná čata je zložená z troch družstiev a malého štábu, ktoré je prepravované 4 BVP FV 510 Warrior. Špecifickým prvkom britskej mechanickej čaty je, že organickou súčasťou čaty je mínomet. Pechotné družstva sú zložené z dvoch palebných štvorčlenných tímov, pričom veliteľ družstva je zároveň veliteľom jedného z dvoch palebných tímov. Oba palebné tímy sú zložene z veliteľa, ktorý je v prípade prvého palebného týmu zároveň veliteľom družstva vyzbrojeného L85A2, zo strelca s L85A2 doplnením granátometom L123A2 UGL, zo strelca s L85A2, zo strelca s L86A2 a z guľometníka s  L110A1. Velenie čaty je zložene s veliteľa čaty, poddôstojníka čaty, rádio operátora a mínometníka. Pričom všetci sú vyzbrojený  L85A2. Spomenutý mínomet M6-895 je priradený  mínometníkovi. BVP je vyzbrojené 30 mm kanónom L21A1 RARDEN a guľometom L94A1. Kanón nie je však stabilizovaný a je ručne nabíjaný. Každé BVP ďalej nesie pancierovku LAW s 8 strelami. Celkovo má britská mechanizovaná čata 40 ľudí z toho 28 tvorí výsadok. Výsadok je teda celkovo vyzbrojený 16 L85A2, z toho 6 sú doplnené granátometom. Ďalej je výsadok vyzbrojený 6 L86A2 a 6 L110A1. Doplňujú ich spomenuté 4 LAW a mínomet. Organizačná štruktúra mechanizovanej čaty Royal army umožňuje efektívne vedenie bojovej činnosti aj v zosadnutej aj nezosadnutej konfigurácii. Rovnako umožňuje efektívne vedenie bojovej činnosti v zastavanej oblasti. Slabou stránkou mechanizovanej čaty British army je nízka protitanková (PT) kapacita a hlavná výzbroj BVP.

 

Nemecká mechanizovaná čata

Rovnako ako v prípade Britov sa nemecká pechota môže popýšiť mimoriadnou kvalitou. Jej povesť je však miesto profesionality a tradície postavená skôr na perfektnej kvalite nemeckých zbraní. Po zavedení MG 34 v roku 1936 bolo pešie nemecké družstvo postavené vždy okolo univerzálneho guľometu, ktorý mu poskytoval značnú palebnú silu.  Mimoriadne pôsobivé výsledky nasadení nemeckých peších družstiev v druhej svetovej vojne, ktoré dokázali pôsobiť aj samostatne, kým napríklad americké pešie družstvo prešlo tzv. „downgrad-om“, tzn., že družstvo zvyčajne neoperovalo samostatne. Nemecká škola na rozdiel od anglickej alebo americkej nepredpokladá taktické rozdelenie a manévrovanie, ale kladie dôraz na sústredenie palebnej sily. Je to výsledok samostatného vývoja taktického myslenia od Prusko-rakúskej vojny, kde nad Rakúšanmi dominovala palebná sila pruských pešiakov, cez prevahu guľometov nad sústredenými útokmi v prvej svetovej vojny. Nemecká taktická škola v konfrontácii s sovietskymi pešími čatami, ktoré pôsobili typicky v zostave roty, alebo americkými downgradovanými čatami nezískala skúsenosť, ktorá by viedla k poznaniu o význame manévru na úrovni pešieho družstva. Súčasná mechanizovaná čata je zložená z troch družstiev, pričom každé družstvo má 9 mužov (3 posádka BVP a 6 výsadok) a jedno BVP Marder. Zloženie výsadku je u každého družstva rovnaké. Skladá sa z veliteľa (pričom jeden z veliteľov je zároveň veliteľom čaty vyzbrojeným G 36), z dvoch strelcov s G 36 (pričom jeden je zároveň vyzbrojený granátometom), z jedným pancierovníkom, ktorý je mimo  G 36 vyzbrojený aj pancierovkou Panzerfaust 3. Ďalej je tu Guľometník s univerzálnym guľometom MG 3 a nakoniec ostrostrelec s G 28. Celkovo to predstavuje 27 ľudí z toho 18 tvorí výsadok. Celkovo teda výzbroj výsadku predstavuje 12 G 36 s toho 3 doplnené granátometom ďalej sú tu 3 guľomety MG 3 a 3 G 28.  PT výzbroj reprezentujú 3 Panzerfausty. Každé BVP je vyzbrojené 20 mm kanónom Rheinmetall MK 20 Rh 202 a guľometom MG3 doplneným PTRS Milan. Silnými stránkami Nemeckej mechanizovanej čaty je schopnosť výsadku okamžite po opustení BVP viesť boj bez nutnosti preskupovania a silná PT kapacita. Slabými stránkami je praktická neschopnosť čaty zaujať efektívnu kruhovú obranu. Napriek tomuto faktu si však Nemecká mechanizovaná čata zachováva vysokú efektívnosť v pomere k počtu personálu.

 

 

Mechanizovaná čata US army

US army sa nemôže opierať o takú povesť ako Britská a nemecká armáda. Historické korene súčasnej organizácie mechanizovanej čaty US army je možné hľadať v organizácii pešej čaty British army. Mechanizovaná čata je zložená z troch pechotných družstiev zložených z dvoch palebných tímov a veliteľa družstva. Posledným členom výsadku je veliteľ  čaty. Tieto tri družstva sú prepravované na 4 BVP organizovaných do dvoch sekcií. Oba palebné tímy majú rovnakú štruktúru. Sú zložené z veliteľa palebného tímu vyzbrojeného M16A2 alebo M4. Nasleduje guľometník s M249, granátomentník s M16A2 a M203 a nakoniec strelec s M16A2 alebo M4. Velitelia družstiev a veliteľ čaty sú vyzbrojení M16A2 alebo M4. Každé BVP ma k dispozícii 25 mm kanón M242 Bushmaster, guľomet M240C a PTRS TOW. Celkovo má mechanizovaná čata US army 40 ľudí pričom výsadok predstavuje 28 ľudí. Celkovo tak výsadok má k dispozícii 22 M16 alebo M4 z toho 6 s granátometmi. Ďalej má čata k dispozícii 6 M249 a jednorazové pancierovky M136 AT4. Posilnenie družstva zloženého z dvoch samostatných palebných tímov a veliteľa je praktickou realizáciou amerického dôrazu na líderstvo, iniciatívu a na samostatnosť, ale aj na špecializáciu aj na tej najnižšej organizačnej úrovni. Dáva priestor veliteľovi družstva čo najefektívnejšie využívať všetky možnosti družstva. Zároveň 4 BVP umožňujú efektívnejšie manévrovať v nezosadnutej formácii. Rovnako dáva čate schopnosti efektívne pôsobiť v zastavanom území alebo efektívne bojovať s tankami.

 

 

Stryker

Súčasná organizácia mechanizovanej čaty US army je vnímaná ako kompromisná. Čata zložená so 4 vozidiel síce dokáže v nezosadnutej formácii veľmi efektívne manévrovať keďže zostava 4 BVP umožňuje efektívne rozdeliť svoju silu do dvoch dvojíc, ktoré dokážu manévrovať samostatne avšak rozdelenie troch družstiev do štyroch bojových vozidiel spôsobuje, že pre zosadnutie je nutné celú čatu opätovne sústrediť, a zároveň sa jednotlivé družstva musia po zosadnutí najprv preskupiť a až potom môžu bojovať. To zvyšuje zraniteľnosť čaty v kritických momentoch boja (napríklad v prípade potreby rýchlej reakcie na padnutie do pasce a podobne). Z tohto dôvodu medzi požiadavky na nové BVP prípadne na OT, ktoré by malo niesť pechotu US army, patrí, aby BVP (OT) malo kapacitu výsadku 9 mužov. To by umožnilo, aby jedno BVP (OT) nieslo kompletné pešie družstvo zložené s dvoch palebných tímov a veliteľa a zároveň by štvrte BVP (OT) čaty umožnilo niesť velenie a palebné družstvo čaty. Budúcu organizáciu mechanizovanej čaty si ľahšie predstavíme na základe súčasnej organizácie mechanizované čaty, brigádneho bojového tímu postaveného na OT Stryker. Samotná čata je zložená z velenia, ktoré obsahuje veliteľa čaty, hlavného poddôstojníka, rádiooperátora, medika a predsunutého pozorovateľa pričom všetci sú vyzbrojení karabínov M4. 3 Pešie družstva majú rovnakú štruktúru ako v prípade ich nesenia na BVP a sú zlozené s veliteľa družstva vyzbrojeného M 4 ďalej z dvoch palebných tímov pričom zloženie oboch palebných tímov pozostáva z veliteľa palebného tímu vyzbrojeného M4. Nasleduje guľometník s M249, granatomentník s M4  a M203 a nakoniec strelec s M4. Tieto tri družstva doplňuje družstvo zbraní zlozené z veliteľa vyzbrojeného M4 a z dvoch palebných tímov pričom každý je zložený z guľomentíka vyzbrojeného M240. Pomocníka guľomentíka s M4 a nosiča munície tiež s M4. Keďže súčet miest pre výsadok v 4 Strykeroch je len 36, časť velenia nie je integrálnou súčasťou mechanizovanej čaty a je prepravovaná inými prostriedkami. Kompletná zosadnutá čata má tak k dispozícii 28 M4, z toho 6 s podveseným granátometom, 6 guľometov M249 a 2 guľomety M240. Takto organizovaná čata disponuje značne pružnou organizačnou štruktúrou. Minimalizuje potrebu preskupovania v rôznych fázach boja, umožňuje efektívne manévrovať ako v nezosadnutej tak aj zosadnutej konfigurácii .

 

Sovietska mechanizovaná čata koncom 80 rokov

Mechanizovaná čata sovietskeho zväzu a v čase relatívne výrazne menila svoju organizačnú schému. Korene špecifickej organizačnej štruktúry mechanizovanej čaty respektíve mechanizovaného družstva možno hľadať v skúsenostiach získaných v druhej svetovej vojne. Organizácia pešej čaty Červenej Armády vstupujúcej do druhej svetovej vojny bola inšpirovaná anglickou pechotnou organizáciou, ktorú prebrala Ruska vojenská škola ešte v časoch Cárskeho Ruska. Jej pružnosť umožnila prežitie bez zmeny aj búrlivý vývoj operačných úvah sústredených okolo osobnosti Tuchačevského. Výsledky Červenej armády v druhej svetovej vojne boli postavené najmä na operačnom umení čo viedlo k stavu, kedy kvalita taktických zručnosti v kontexte významu operačného umenia prešla postupnou degradáciou. Na podklade tejto skúsenosti sa formovala úvahy o organizácii mechanizovaných čiat pre budúce bojisko v 60-tych rokoch. V 70-tych rokoch ruské mechanizované čaty boli zložene tak, ako súčasné z troch mechanizovaných družstiev avšak početnejších ako v súčasnosti. Po zavedení BMP 2, ktoré nemalo takú prepravnú kapacitu ako BMP 1 poklesol počet výsadku na 6. Pričom kvôli typizácií poklesom počet výsadku aj jednotiek vyzbrojenými BVP1. Takticky Sovietsky zväz nikdy nevynikal vysokou úrovňou, preto ani u pešieho družstva sa nepredpokladalo manévrovanie. Podobne sa teda ako u nemeckých družstiev sovietske nedelilo na sekcie. Pešie družstvo je zložené z veliteľa vyzbrojeného AK 74 s granátometom GP-34. 2 strelcami s AK 74  pričom jeden so strelcov s jedného družstva ma miesto AK 74, SVD-ko. Ďalej gulomentník s RPK 74, pancierovník s RPG-7 a AK 74U, pomocník pancierovníka s AK 74. Súčasná mechanizovaná čata tak disponuje 27 osobami a 18 členmi výsadku. Celkovo teda výsadok je vyzbrojený 11 AK 74 s toho 3 s granátometom, jedno SVD-63, 3 RPK 74, 3 AK 74U a nakoniec 3 RPG-7. Celkovo mala mechanizovaná čata Červenej armády z konca 80-tych rokov podobne vlastnosti ako mechanizovaná čata Nemecka. Vyznačovala sa však celkovo nižšou kvalitou.

 

 

Mechanizovaná čata Slovenskej armády

Mechanizovaná čata Slovenskej armády má svoju špecifickú históriu vzniku. V začiatku vývoja v 30-tych rokoch bolo pešie družstvo Československej brannej moci postavené okolo univerzálneho guľometu. Po druhej svetovej vojne československé pešie družstvo ovplyvnila organizácia mechanizovanej čaty Červenej armády. Napriek tomuto vplyvu si ČSLA zachovala svoju samostatnosť a vytvorila svoju vlastnú organizačnú štruktúru pridaním druhého guľometu. Zároveň v 70-tych rokoch poklesol počet členov družstva na 7. Svoju početnosť mechanizované družstvo nezmenilo ani v 80-tych rokoch, tzn., že v prípade čaty vyzbrojenej BVP 2 jeden z členov výsadku musel opúšťať BVP cez poklop za vodičom. Túto organizačnú štruktúru prebrali aj OS SR. Počas existencie OS SR sa používali dva typy mechanizovaných družstiev a to s SVD-63 alebo s RPG-7. Družstvo s SVD je zložené s veliteľa a 3 strelcov všetci s Sa vz.58 2 guľometníkov s UG 59 a ostreľovača s SVD-63. Celkovo teda 12 Sa vz.58, 6 UG 59  a 3 SVD-63. V prípade družstva s RPG-7 je jeden zo strelcov nahradený pancierovníkom s RPG-7, ale na rozdiel od Sovietskeho vzoru bez samopalu. Potom má čata u výsadku 9 Sa vz.58 6 UG 59  a 3 RPG-7. Celkovo mechanizovaná čata disponuje 29 osobami pričom početnosť výsadku je 21 bez ohľadu na to či ide o čatu vyzbrojenú BVP1 alebo 2. Silnou stránkou mechanizovanej čaty OSSR je vysoká saturácia guľometov v mechanizovanej čate. V ostatných parametroch dosahuje mechanizovaná čata OS SR priemerne alebo podpriemerné hodnoty.

 

Nabudúce v pokračovaní čítajte o schopnostiach mechanizovaných čiat a špecifikácie budúcej mechanizovanej čaty.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Staré bytovky nespĺňajú dnešné normy. Čo netreba zanedbať, aby boli bezpečné

Podľa posledného sčítania obyvateľov žije na Slovensku v bytovkách 1,7 milióna ľudí.

NAKA zadržala youtuberov Daňa a Vaského

Podozriví sú z násilnej trestnej činnosti.


Už ste čítali?